Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Nieuchronnie zbliżający się koniec roku to okres w którym wielu użytkowników wieczystych otrzymuje wypowiedzenia dotychczasowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
Dlaczego wypowiedzenia dokonywane są na koniec roku?

Odpowiedź na to znajduje się w artykule 78 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż organ powinien dokonać wypowiedzenia na piśmie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego aktualizację opłaty.

Co zatem się stanie jeżeli opłata nie zostanie wypowiedziana do końca roku lecz przykładowo w styczniu roku następnego? Zacznie obowiązywać dopiero w roku następnym. Dla przykładu: wypowiedzenie otrzymaliśmy 2 stycznia 2015 roku, a zatem nowa opłata zacznie obowiązywać dopiero od roku 2016. W roku 2015  zapłacimy opłatę w dotychczasowej wysokości. Ważna tu jest data otrzymania przez nas wypowiedzenia, nie zaś data wysłania, czy też data znajdująca się na wypowiedzeniu.

Co możemy zrobić jeżeli już dostaniemy wypowiedzenie i nie zgadzamy się z zaproponowaną wysokością opłaty?

W tej sytuacji w możemy wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (właściwego według miejsca położenia nieruchomości) wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości. Wniosek taki wnosi się na piśmie (w dwóch egzemplarzach) w terminie 30 dni od daty otrzymania wypowiedzenia.

W tym miejscu należy wskazać, iż opłata z tytułu użytkowania nieruchomości stanowi % wartości nieruchomości (od 0,3 do 3 % w zależności od celu na jaki została oddana nieruchomość w użytkowanie wieczyste). Jeżeli wartość nieruchomości wzrośnie to organ dokonuje aktualizacji opłaty. Może tego dokonać nie częściej niż raz na 3 lata.

W praktyce dokonuje się tej aktualizacji dużo rzadziej, gdyż taka aktualizacja wiąże się także z kosztami dla organu – podstawą do dokonania aktualizacji jest operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę. Organ nie ma prawa do samodzielnego określenia wartości nieruchomości, która stanowi podstawę do wyliczenia nowej opłaty. Musi się tu posiłkować wiedzę biegłego rzeczoznawcy, który określa wartość nieruchomości.

Jakie są to metody oraz co powinien zawierać wniosek w kolejnych postach.