Administrator i cel przetwarzania

1. Dane osobowe użytkowników serwisu internetowego (dalej określane jako „Dane”) znajdującego się pod adresem https://bgst.pl/ (dalej określanego jako „Serwis”) są chronione zgodnie z poniższą polityką.

2. Polityka jest stosowana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest BGST Radcowie Prawni Gajda, Tołwiński Spółka Partnerska, ul. Miszewskiego 3/4, 80-239 Gdańsk, NIP: 9571030163 (dalej określana jako „Administrator”).

4. Dane są przetwarzane przez Administratora w celu prowadzenia Serwisu, wymieniając lecz nie ograniczając do:

4.1. zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu, w tym utrzymania sesji użytkownika,
4.2. zapobiegania niedozwolonemu korzystaniu z Serwisu,
4.3. tworzenia wewnętrznych raportów i analiz, takich jak statystyki wyświetleń,
4.4. podnoszenia jakości Serwisu.

Twoje prawa

5. Każdy ma prawo zwrócić się do Administratora z żądaniem:

5.1 potwierdzenia, że Administrator przetwarza Dane,
5.2.wykonania prawa dostępu do Danych,
5.3.sprostowania Danych,
5.4. usunięcie lub ograniczenia przetwarzania Danych,
5.5. przeniesienia Danych, w tym otrzymania tych Danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych Danych bezpośrednio innemu administratorowi,
5.6. zaprzestania przetwarzania Danych.

6. Żądanie wykonania uprawnień należy złożyć w formie pisemnej na adres Administratora lub dokumentowej na adres kancelaria@bgst.pl

7. Żądanie, o którym mowa w pkt. 5 powyżej, zostanie rozpatrzone pod warunkiem skutecznej weryfikacji tożsamości przedstawionego żądanie, w terminie nie przekraczającym 21 dni od dnia jego skutecznego doręczenia Administratorowi.

8. W szczególnych przypadkach, jeżeli wynika to zwłaszcza z dużego nakładu pracy po stronie Administratora powyższy termin może zostać przedłużony do dwóch miesięcy. O wydłużeniu czasu na rozpatrzenie żądania Administrator poinformuje żądającego.

9. W ramach realizacji prawa dostępu do danych żądającemu wskazuje się Dane, we wnioskowanym zakresie, obejmującym:

9.1. cel przetwarzania,
9.2. kategorię Danych podlegające przetwarzaniu,
9.3. odbiorcę lub kategorie odbiorców, którym Dane zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
9.4. planowany okres przechowywania Danych, a jeżeli nie jest to możliwe, sposób obliczania tego okresu,
9.5. jeżeli Dane nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle,
9.6. zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w szczególności na temat profilowania oraz istotnych informacjach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
9.7. prawo do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, pod warunkiem że takie prawo przysługuje,
9.8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. W przypadku realizacji prawa dostępu do Danych oraz prawa do ich przenoszenia do odpowiedzi udzielanej żądającemu załącza się kopię dotyczących go Danych ujętą w powszechnie znanych i dostępnych formatach nadających się do odczytu maszynowego.

11. Wszelkie skargi związane z wykonywaniem uprawnień, o których mowa w pkt. 5 powyżej, należy składać na adres kancelaria@bgst.pl

12. Skarga zostanie rozpatrzona niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.

13. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Pliki cookies i logi systemowe

14. Administrator informuje, że z momentem połączenia się przez użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Administrator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności użytkownika. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

15. Administrator wykorzystuje pliki typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji użytkownika; dostosowanie Serwisu do potrzeb użytkownika; tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.

16. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

17. Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z użytkownikami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.