(R)EWOLUCYJNE ZMIANY W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 W dniu 19 października 2014 roku weszły w życie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej PZP). Próbując ocenić charakter tych zmian można pokusić się o stwierdzenie, iż zmiany będą małą rewolucją w PZP, wymuszoną przez praktykę i potrzeby rynku.

Cena

Pierwszą zmianą jest ograniczenie w stosowaniu wyłącznie kryterium cenowego. Dotychczas było to kryterium najczęściej stosowane, które najczęściej prowadziło do sytuacji, w której zamawiający co do zasady nie mógł zostać posądzony o niegospodarność, ale w konsekwencji często otrzymywał towary lub usługi wątpliwej jakości adekwatnie do niskiej ceny. Po zmianie PZP kryterium ceny ma być raczej wyjątkiem, a nie zasadą, bowiem możliwość jego zastosowania będzie uzasadniona w przypadku, gdy przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe, a w przypadku określonej grupy zamawiających ( jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych oraz  inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), jeżeli dodatkowo wykażą w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia.

Powyższe niewątpliwie pomoże w ograniczeniu sytuacji, w których stosowanie kryterium ceny jako jedynego kryterium selekcji oferty wielokrotnie wiązało się z nierzetelnym wykonaniem zamówienia oraz pojawiającymi się na etapie jego realizacji dodatkowymi kosztami finansowymi, powodującymi, że w rzeczywistości koszt realizacji zamówienia przewyższał cenę wskazaną w zamówieniu.

Jakie zatem mają być te dodatkowe kryteria? Ustawodawca przewidział, iż mogą to być przykładowo w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji. Czy jednak zastosowanie czynników pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty? Czas pokaże, jednak już teraz może stwierdzić, iż część zamawiających będzie borykać się z problemami i zarzutami odnośnie opisu powyższych czynników, zasad ich stosowania i wreszcie ich oceny zwłaszcza przy skomplikowanych projektach informatycznych czy robotach budowlanych.

Zmianę należy jednak ocenić jako rewolucyjną, gdyż jest ona niewątpliwie odpowiedzią na potrzeby rynku zamówień publicznych i wypełnieniem postulatów podmiotów na nim funkcjonujących. Na pewno pozwoli ona ograniczyć sytuacje, w których niska cena nie zawsze oznacza najlepszą jakość.

W kolejnym wpisie pochylimy się nad katalogiem przesłanek powodujących wykluczenie wykonawcy z postępowania.