Po 19 października 2014 roku cena nie będzie mogła być jedynym kryterium oceny ofert przy zamawianiu infrastruktury informatycznej

Za klika dni wchodzi w życie nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych, która wprowadza szereg zmian będących konsekwencją promowania nowego podejścia do zamówień publicznych w Unii Europejskiej. Ustawodawca ogranicza przede wszystkim w istotny sposób konkurowanie wykonawców wyłącznie ceną, poprzez zasadniczą modyfikację instytucji rażąco niskiej ceny oraz ograniczenie stosowani ceny jako wyłącznego kryterium udzielenia zamówienia publicznego.

To ostanie będzie miało ewidentny wpływ na wszelkie zamówienia dotyczące infrastruktury informatycznej. W myśl znowelizowanego art. 91 ust. 2a Ustawy prawo zamówień publicznych (Pzp) kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na koniunkcję przesłanek. Wobec tego jeżeli choć jedna z nich nie występuje, cena nie może być jedynym kryterium oceny ofert. Po drugie obie przesłanki zastosowane w tym przepisie są dobrze znane, gdyż stanowiły między innymi podstawę udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę ( art. 70 Pzp ). Oceniając treść tych przesłanek KIO wypowiadało się wielokrotnie, że chodzi o towary i usługi służące bieżącemu użytkowi przeciętnego odbiorcy ( por.      KIO/KD 21/14 – uchwała KIO z dnia 26-03-2014 ), które każdy potencjalnie zainteresowany ich pozyskaniem będzie mógł bez problemu uzyskać ( por. KIO/KD 74/11 – uchwała KIO z dnia 28-09-2011 ). Pojęcie ustalonych standardów jakościowych Izba definiowała zaś jako znormalizowane cechy dostaw lub usług, spełniające przeciętne wymagania stawiane dla danego asortymentu (grupy towarowej), dzięki którym nie jest wymagane indywidualne podejście do ich wykonania ( por. KIO/KD 75/11 – uchwała KIO z dnia 05-10-2011 ).

Obie przesłanki bez wątpienia nie zachodzą w wypadku zamawiania infrastruktury informatycznej, przede wszystkim ze względu na konieczność dostosowania ich od indywidualnych potrzeb zamawiającego. Zamówienia infrastrukturalne najczęściej zakładają konieczność prowadzenia prac implementacyjnych czy dostosowawczych, co samo w sobie wyklucza, że przy ich zamawianiu będzie można stosować kryterium ceny jako wyłączeń kryterium.