Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Paweł Borek

Nieuchronnie zbliżający się koniec roku to okres w którym wielu użytkowników wieczystych otrzymuje wypowiedzenia dotychczasowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
Dlaczego wypowiedzenia dokonywane są na koniec roku?

Więcej

Nieuczciwe praktyki rynkowe jako czyny niedozwolone wywołujące szkodę

Szymon Gajda

Kwestią, która w pierwszym rzędzie wymaga wyjaśnienia by zrozumieć relację pomiędzy nieuczciwymi praktykami rynkowymi, a czynami niedozwolonymi jest wytłumaczenie pojęcia samego czynu niedozwolonego.
Liczne systemy prawne, a wśród nich system polski, traktują jako samoistne źródło zobowiązania fakt wyrządzenia szkody, za którą przepisy ustawy czynią kogoś odpowiedzialnym. Tak powstały stosunek obligacyjny rodzi po stronie poszkodowanego uprawienie do dochodzenia odszkodowania od sprawcy, na którym spoczywa obowiązek naprawienia szkody.

Więcej

Zadośćuczynienie za “zmarnowany urlop” – czyli roszczenia konsumenta w walce z nieuczciwymi biurami podróży

Kamila Kosiak-Pawtel

Urlop powinien być kojarzony z beztroską i relaksem, jednak co zrobić w przypadku, gdy wybrany hotel nie ma nic wspólnego z tym prezentowanym w folderze reklamowym, obsługa pomimo zapewnień organizatora nie mówi w naszym ojczystym języku, a rezydentów lub ratowników na basenie jest jak na lekarstwo?

O ile roszczenie konsumenta z tytułu szkody materialnej powstałej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania tzw. umowy o podróż w polskim orzecznictwie nie budziło wątpliwości i ich dochodzenie na drodze sądowej miało szanse powodzenia, o tyle żądanie zadośćuczynienia za tzw. zmarnowany urlop i związane z tym przeżycia psychiczne powodowało już znaczne trudności.

Więcej

Po 19 października 2014 roku cena nie będzie mogła być jedynym kryterium oceny ofert przy zamawianiu infrastruktury informatycznej

Szymon Gajda

Za klika dni wchodzi w życie nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych, która wprowadza szereg zmian będących konsekwencją promowania nowego podejścia do zamówień publicznych w Unii Europejskiej. Ustawodawca ogranicza przede wszystkim w istotny sposób konkurowanie wykonawców wyłącznie ceną, poprzez zasadniczą modyfikację instytucji rażąco niskiej ceny oraz ograniczenie stosowani ceny jako wyłącznego kryterium udzielenia zamówienia publicznego.

Więcej