ZMIANY W PRAWIE UPADŁOŚCIOWYM I NAPRAWCZYM – PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE. CZĘŚĆ 1.

Anna Wasilewska

W dniu 9 czerwca 2015 r. ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978) została podpisana przez Prezydenta RP.

Potrzeba przedmiotowej regulacji wyniknęła ze względu na krytyczną weryfikację celów, jakie były stawiane stosowanej już od ponad dziesięciu lat ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (obecnie: Prawo upadłościowe). W tym czasie warunki gospodarcze państwa ewoluowały i w konsekwencji konieczne wydało się twórcom nowej ustawy przeprowadzenie w tym przedmiocie reformy. W Polsce zwiększa się bowiem liczba wniosków o ogłoszenie upadłości, jednakże w przeważającej części są to postępowania obejmujące likwidację przedsiębiorstwa upadłego dłużnika.

Więcej

OZZ’y – Czyli: kiedy i ile przedsiębiorca powinien płacić organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Marta Czarnecka

Minął już prawie rok od wydania głośnego wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
w sprawie z powództwa Stowarzyszenia Artystów ZAiKS przeciwko jednemu
z Wałbrzyskich fryzjerów (zob. wyrok SA we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2014 r., sygn. akt I ACa 806/14). Zapadłe w sprawie orzeczenie zdawało się rewolucjonizować pozycję przedsiębiorców odtwarzających w swoich zakładach publicznie muzykę. Swoim orzeczeniem Wrocławski Sąd istotnie ograniczył uprawnienia organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w zakresie poboru wynagrodzeń.

Czy jednak w rzeczywistości tak się stało? Jak po roku od ogłoszenia tego orzeczenia działają ozz’y (organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi – dalej też organizacja – w rozumieniu art. 104 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 – dalej upapp)?

Więcej

Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych – czyli kim jest Administrator Bezpieczeństwa Informacji?

Karol Błąd

Nowe regulacje

1 stycznia 2015 r. na mocy art. 9 ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwianiu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U.2014.1662) weszła w życie zmiana ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182) (dalej UODO). Zmiany dotyczą przede wszystkim rozszerzenia uprawnień i obowiązków znanej już instytucji – czyli Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).

Rejestracja ABI

Do momentu zmiany UODO ustanawianie ABI przez Administratora Danych Osobowych (ADO) (czyli w praktyce przez przedsiębiorcę) było konieczne, jednak zakres jego działalności był dość ograniczony. W teorii ABI miał za zadanie nadzorowanie przestrzegania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych. W praktyce wymóg jego ustanowienia traktowany był przez przedsiębiorców jako pozbawiona większego sensu formalność. Poza tym w przypadkach, gdy sam przedsiębiorca był jednocześnie ADO i wykonywał czynności nadzorcze (zatem głównie w przypadkach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej), obowiązek powoływania ABI całkowicie odpadał.

Więcej

Umorzenie odsetek a podatek

Piotr Grubba

Długi mogą przydarzyć się każdemu, lecz nie każdy ma możliwość dokonania ich spłaty. Niewielu otrzymuje możliwość spłaty tylko części zadłużenia w zamian za darowanie mu pozostałej zaległości. Przedstawiona sytuacja często pojawia się w spółdzielniach mieszkaniowych, gdzie dłużnicy (czy to członkowie spółdzielni, właściciele lokali czy kontrahenci spółdzielni) popadli w długi i zamierzają spłacić większość zadłużenia jednorazowo, przy czym spółdzielnia zgadza się w zamian umorzyć część zadłużenia (najczęściej część odsetek) w celu zakończenia prowadzonych egzekucji. Jak w takiej sytuacji wygląda sprawa z punktu widzenia podatku dochodowego?

Umorzenie długu – czy powstaje obowiązek zapłaty podatku dochodowego?

Administracyjne pojęcie umorzenia długu jest tożsame z cywilnym pojecie zwolnienia z długu przez wierzyciela uregulowanego w art. 508 Kodeksu Cywilnego. Przedstawione zdarzenie mieścić się będzie w zakresie innych źródeł przychodu (art. 10 ust. 1 pkt. 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej: „UoPIT”). W przypadku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej ustawodawca wprost wskazuje, iż umorzone zobowiązania stanowią przychód dłużnika i podlegają opodatkowaniu (art. 14 ust. 2 pkt. 6 UoPIT).

W orzecznictwie dominuje pogląd, iż tego typu przysporzenie podlega pod pojęcie „nieodpłatne świadczenie” użyte w omawianych przepisach ustawy (por. wyrok NSA z dnia 27 listopada 2008 r., sygn. akt II FSK 1184/07).

Więcej

Korespondencja klienta z radcą prawnym jest poufna tylko do chwili kiedy znajduje się w posiadaniu radcy prawnego.

Szymon Gajda

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w orzeczeniu z 13 maja 2015r, sygn. akt I SA/Gd 76/15, ( por. http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/14553777AE ) dokonał wykładni przepisów prawa regulującej tajemnicę korespondencji radcy prawnego i jego klienta.

W analizowanym przez sąd tanie faktycznym funkcjonariusze ABW zabezpieczyli korespondencję e-mailową ze skrzynek należących do skarżącej Spółki i innych kontrolowanych podmiotów wystawiających faktury. Wśród tak zabezpieczonych dowodów znalazła się również korespondencja ze wskazanymi przez skarżącą radcami prawnymi.

Zdaniem sądu w takiej sytuacji nie ma do czynienia z uregulowaną w kodeksie postępowania karnego i ustawie o radcach prawnych tajemnicą radcy prawnego. Dzieje się tak dlatego, że tajemnicę zawodową obowiązany jest zachować radca prawny. Oczywiście zakazy dotyczące wykorzystania dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnicę zawodową, jako dowodów w postępowaniu karnym odnoszą się także do dokumentów wydanych lub znalezionych przy przeszukaniu u radcy prawnego, który oświadczy, że znaleziony dokument zawiera tajemnicę zawodową, jednak zupełnie inaczej należy zdaniem sądu traktować korespondencję pomiędzy klientem a radcą znalezioną u klienta.

Więcej

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych

Karol Błąd

Wprowadzone ustawą o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 4) (dalej ustawa o zmianie KSH), zmiany w Kodeksie spółek handlowych (dalej KSH), które weszły w życie 15 stycznia 2015 r. rozszerzają możliwość elektronicznej rejestracji spółek. Od tej pory, obok możliwości internetowej rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (która jest możliwa od 1 stycznia 2012 r.), pojawia się możliwość elektronicznej rejestracji spółki jawnej oraz spółki komandytowej.

Zmiany wprowadzono przede wszystkim w celu znoszenia barier w rozpoczynaniu działalności gospodarczej. Rejestracja internetowa ma za zadanie usprawnić i przyspieszyć zakładanie nowych podmiotów gospodarczych.

Więcej

Parlament Europejski dyskutuje na temat egzekwowania praw własności intelektualnej.

Szymon Gajda

We wtorek 7 maja Komisja Parlamentu Europejskiego do Spraw Prawnych ( JURI ), zatwierdziła raport posła Pavela Svobody ( EPP ) w sprawie wykonywania praw własności intelektualnej w Europie (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-549.140+01+NOT+XML+V0//PL ). Raport jest dość interesujący ze względu na zaprezentowane w nim kategoryczne wezwanie skierowane go Komisji, o podjęcie skutecznych działań na rzecz ochrony praw autorskich i własności przemysłowej.

Więcej

Czy możliwe jest wykorzystywanie starych zdjęć lub pocztówek we własnej publikacji przygotowanej w celu zarobkowym?

Karol Błąd

Odpowiedzi na przedstawione w tytule pytanie należy poszukiwać w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2006 r. nr 90 poz. 631) [dalej Prawo autorskie]. W pierwszej kolejności należy ustalić, czy fotografia lub pocztówka, którą zamierzamy zamieścić we własnej publikacji jest utworem w rozumieniu Prawa autorskiego. Jest to istotne z uwagi na fakt, że tylko utwór jest przedmiotem prawa autorskiego i podlega ochronie na podstawie przepisów wskazanej ustawy. W celu wykazania, że dana fotografia lub pocztówka stanowi utwór konieczne jest wypełnienie przesłanek wynikających z art. 1 Prawa autorskiego, który stanowi, że utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Przyjmuje się, że aby uznać fotografię za utwór musi ona cechować się oryginalnością i swoistością np. poprzez zastosowanie specjalnych efektów takich jak wybór kompozycji czy też gra światłocieniem. W odniesieniu do pocztówek, których najczęstszym tematem są panoramy miast, krajobrazy czy ujęcia zabytkowych budynków z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że będą one stanowiły utwór, jeżeli stanowią wyraz twórczej inwencji autora. W przypadku, ustalenia, że dana fotografia lub pocztówka stanowi utwór zastosowanie znajdą przepisy Prawa autorskiego.

Więcej

Wyłączne prawo do rozpowszechniania kopii programu komputerowego pobranego z Internetu wyczerpuje się wraz z jego pierwszą sprzedażą.

Paweł Borek

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 3 lipca 2012 r. wydał wyrok w sprawie UsedSoft GmbH p-ko Oracle International Corp., sygn. sprawy C-128/11, na skutek wniosku niemieckiego Federalnego Trybunału Sprawiedliwości o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w przedmiocie wykładni dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych.

Niniejsza sprawa dotyczyła problemu odsprzedaży przez Usedsoft używanych licencji kopii programów komputerowych Oracle wraz z zachowaniem skutków prawnych umowy serwisowania. Ponadto Trybunał rozważał kwestię odsprzedaży takiej licencji w sytuacji, gdy została nabyta celem korzystania z niej przez większą liczbę użytkowników niż wymagały tego jego potrzeby.

Więcej

Zmiany w PKD oraz w procedurze rejestracji przedsiębiorców

Karol Błąd

1 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1161) (dalej: nowelizacja ustawy o KRS), zgodnie z którą przedsiębiorcy podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będą mogli podać maksymalnie dziesięć pozycji klasyfikacji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Więcej