Zamówienia publiczne

Oswoić zamówienia publiczna, czyli jak pogodzić zwaśnione rody zamawiających i wykonawców.

Praktyki zamawiających, orzecznictwo KIO, sądów powszechnych, sytuacja wykonawców.

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE. CZĘŚĆ 2.

Anna Wasilewska

Wybrane instytucje.

Ustawa – Prawo restrukturyzacyjne zgodnie z art. 1 reguluje zawieranie przez niewypłacalnego bądź zagrożonego niewypłacalnością dłużnika układu z wierzycielami, skutki układu, jak również przeprowadzanie działań sanacyjnych. Przewiduje przy tym cztery rodzaje postępowań zwanych zbiorczo postępowaniami restrukturyzacyjnymi. Mianowicie art. 2 ustawy wskazuje, iż restrukturyzację przeprowadza się w:

1) postępowaniu o zatwierdzenie układu,

2) przyspieszonym postępowaniu układowym,

3) postępowaniu układowych lub

4) postępowaniu sanacyjnym.

Więcej

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę jako wymóg związany z realizacją zamówienia.

Kamila Kosiak-Pawtel

Regulacja zawarta w art. 29 ust. 4 ustawy PZP wskazuje szereg warunków, jakie zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia jako dodatkowe wymagania związane z realizacją samego zamówienia. Ustanawianie tego typu warunków jest nie tylko zgodne z prawem unijnym, ale także są propagowane przez Komisję Europejską.

Więcej

In Post nadal będzie dostarczał przesyłki sądowe.

Szymon Gajda

W piątek 16 stycznia 2015r. Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła odwołanie Poczty Polskiej od wyniku przetargu organizowanego przez Centrum Usług Wspólnych (CUW) na obsługę korespondencji nadawanej m.in. przez administrację rządową.

Więcej

Zasoby podmiotów trzecich w prawie zamówień publicznych

Kamila Kosiak-Pawtel

W Prawie zamówień publicznych przyjętą zasadą jest możliwość powoływania się na zasoby podmiotów trzecich. Instytucja ta budziła kontrowersje z uwagi na pewnego rodzaju niedopatrzenie legislacyjne w konstrukcji zakresu zasobów, na które może powołać się wykonawca starający się o uzyskanie zamówienia publicznego. Przepis przed zmianą nie obejmował zdolności ekonomicznej. Taka redakcja przepisu spowodowała, iż Urząd Zamówień Publicznych w swoje opinii stwierdził, iż nie można korzystać z potencjału ekonomicznego innych podmiotów.

Więcej

Katalog przesłanek powodujących wykluczenie wykonawcy z postępowania

Kamila Kosiak-Pawtel

Drugą istotną zmianą jest modyfikacja przesłanek wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielnie zamówienia publicznego. Ustawodawca zrezygnował z dwóch przesłanek (w mojej ocenie kontrowersyjnych) wykluczenia wykonawców, a konkretnie wykluczenia wykonawców: 1) którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zobowiązanych do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, 2) z którymi dany zamawiający rozwiązał umowę w sprawie zamówienia publicznego, którym wypowiedział taką umowę albo od umowy z którymi odstąpił, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie, wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy.

Więcej

(R)EWOLUCYJNE ZMIANY W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kamila Kosiak-Pawtel

 W dniu 19 października 2014 roku weszły w życie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej PZP). Próbując ocenić charakter tych zmian można pokusić się o stwierdzenie, iż zmiany będą małą rewolucją w PZP, wymuszoną przez praktykę i potrzeby rynku.

Cena

Więcej

Po 19 października 2014 roku cena nie będzie mogła być jedynym kryterium oceny ofert przy zamawianiu infrastruktury informatycznej

Szymon Gajda

Za klika dni wchodzi w życie nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych, która wprowadza szereg zmian będących konsekwencją promowania nowego podejścia do zamówień publicznych w Unii Europejskiej. Ustawodawca ogranicza przede wszystkim w istotny sposób konkurowanie wykonawców wyłącznie ceną, poprzez zasadniczą modyfikację instytucji rażąco niskiej ceny oraz ograniczenie stosowani ceny jako wyłącznego kryterium udzielenia zamówienia publicznego.

Więcej