Piotr Grubba

Piotr Grubba — wszystkie wpisy:

Karno-prawna ochrona utworu w oparciu o art. 116 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Całość a część utworu)

Piotr Grubba

W praktyce walki z naruszeniami praw autorskich spotykany jest problem kwalifikacji prawno-karnej rozpowszechniania utworu w części. Większość przedstawicieli doktryny i judykatury bez dodatkowych wątpliwości przyjmuje, iż rozpowszechnianie części utworu – czy to bezpośrednio zamierzone jako część czy też wraz z dążeniem sprawcy do rozpowszechniania całości (usiłowanie) – podlega penalizacji z art. 116 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „UPAiPP” lub „Ustawa”). Jednakże, pojawiają się stanowiska przeciwne – uznające, iż rozpowszechnianie części utworu nie stanowi przestępstwa w rozumieniu przytoczonego artykułu. Głosy takie spotkać można np. przy problematyce karalności tzw. „torrentów”, a więc rozpowszechniania za pomocą protokołu peer-to-peer. Podstawy twierdzeń przeciwnych są bardzo wątpliwe i nielogiczne.

Co jest utworem?

Więcej

Umorzenie odsetek a podatek

Piotr Grubba

Długi mogą przydarzyć się każdemu, lecz nie każdy ma możliwość dokonania ich spłaty. Niewielu otrzymuje możliwość spłaty tylko części zadłużenia w zamian za darowanie mu pozostałej zaległości. Przedstawiona sytuacja często pojawia się w spółdzielniach mieszkaniowych, gdzie dłużnicy (czy to członkowie spółdzielni, właściciele lokali czy kontrahenci spółdzielni) popadli w długi i zamierzają spłacić większość zadłużenia jednorazowo, przy czym spółdzielnia zgadza się w zamian umorzyć część zadłużenia (najczęściej część odsetek) w celu zakończenia prowadzonych egzekucji. Jak w takiej sytuacji wygląda sprawa z punktu widzenia podatku dochodowego?

Umorzenie długu – czy powstaje obowiązek zapłaty podatku dochodowego?

Administracyjne pojęcie umorzenia długu jest tożsame z cywilnym pojecie zwolnienia z długu przez wierzyciela uregulowanego w art. 508 Kodeksu Cywilnego. Przedstawione zdarzenie mieścić się będzie w zakresie innych źródeł przychodu (art. 10 ust. 1 pkt. 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej: „UoPIT”). W przypadku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej ustawodawca wprost wskazuje, iż umorzone zobowiązania stanowią przychód dłużnika i podlegają opodatkowaniu (art. 14 ust. 2 pkt. 6 UoPIT).

W orzecznictwie dominuje pogląd, iż tego typu przysporzenie podlega pod pojęcie „nieodpłatne świadczenie” użyte w omawianych przepisach ustawy (por. wyrok NSA z dnia 27 listopada 2008 r., sygn. akt II FSK 1184/07).

Więcej