Paweł Borek

Paweł Borek — wszystkie wpisy:

Co się wydarzyło w BGST przed długim weekendem majowym.

Paweł Borek

W tym tygodniu miały miejsce dwa bardzo istotne wydarzenia z punktu widzenia naszej Kancelarii.

Po pierwsze w dniu 24 kwietnia 2018 roku ogłoszono wyniki egzaminu radcowskiego.
Z wielką przyjemnością i dumą możemy napisać, iż nasz aplikant Marek Czajkowski zdał egzamin i po złożeniu ślubowania zostanie radcą prawnym. Podobnie jak wszyscy inni aplikanci z którymi współpracowaliśmy przez wszystkie lata, a przystąpili do tegorocznego egzaminu radcowskiego.
Gratulacje. Dla wszystkich.

Druga informacja, choć chronologicznie pierwsza, to opublikowany we wtorek w Rzeczpospolitej Ranking Kancelarii Prawniczych. Ranking opublikowany został po raz szesnasty. W tegorocznym rankingu zajęliśmy 9 miejsce na Pomorzu, co oznacza awans o jedno miejsce w porównaniu do poprzedniej edycji. W rankingu uczestniczymy nieprzerwanie od 2015 roku. Zajęliśmy wtedy 11 miejsce, oznacza to systematyczny rozwój. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku, zajmiemy jeszcze wyższe miejsce.

Więcej

Kluczowe orzeczenie Sądu Najwyższego dla kilku milionów Polaków.

Paweł Borek

Kluczowe dla kilku milionów Polaków orzeczenie Sądu Najwyższego – w jaki sposób liczyć głosy, aby uchwała była ważna?

28 marca 2018 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok (sygnatura akt IV CSK 297/17) w sprawie skargi kasacyjnej Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena” w Gdańsku na orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.
Stan faktyczny

W czerwcu 2015 r. odbyło się walne zgromadzenie spółdzielni. Zgromadzenie nie było podzielone na części w rozumieniu art. 8³ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Jednym z punktów obrad zgromadzenia było podjęcie uchwały dotyczącej przeznaczenia nadwyżki bilansowej spółdzielni za rok 2014.
Jeden z członków spółdzielni złożył pozew skierowany przeciwko spółdzielni, w którym wniósł o ustalenie nieistnienia powyższej uchwały albo ewentualnie uchylenie lub stwierdzenie nieważności tej uchwały. Wyrokiem ze stycznia 2016 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku orzekł, na podstawie przepisu z art. 8³ ust. 9 zd. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, o nieistnieniu przedmiotowej uchwały walnego zgromadzenia z czerwca 2015 r. Stanowisko to potwierdził także Sąd Apelacyjny w Gdańsku, argumentując, iż podziela dokonaną przez sąd pierwszej instancji wykładnię art. 83 ust. 9 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Problem prawny: rozbieżne orzeczenia sądów, różne rozumienie przepisu, problem spółdzielni mieszkaniowych z liczeniem głosów na walnym zgromadzeniu

Więcej

ODSZKODOWANIE ZA NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH

Paweł Borek

art. 79 ust. 1 pkt. 3 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie, w jakim uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa, naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej – w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2015 r. o sygnaturze SK 32/14

Więcej

Wyłączne prawo do rozpowszechniania kopii programu komputerowego pobranego z Internetu wyczerpuje się wraz z jego pierwszą sprzedażą.

Paweł Borek

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 3 lipca 2012 r. wydał wyrok w sprawie UsedSoft GmbH p-ko Oracle International Corp., sygn. sprawy C-128/11, na skutek wniosku niemieckiego Federalnego Trybunału Sprawiedliwości o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w przedmiocie wykładni dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych.

Niniejsza sprawa dotyczyła problemu odsprzedaży przez Usedsoft używanych licencji kopii programów komputerowych Oracle wraz z zachowaniem skutków prawnych umowy serwisowania. Ponadto Trybunał rozważał kwestię odsprzedaży takiej licencji w sytuacji, gdy została nabyta celem korzystania z niej przez większą liczbę użytkowników niż wymagały tego jego potrzeby.

Więcej

Odszkodowanie ze skargi na przewlekłość wolne od podatku dochodowego.

Paweł Borek

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na mocy dodanego do art. 21 ust. 1 tej ustawy punktu 3e osoby, którym zostały przyznane przez sąd odszkodowania od Skarbu Państwa za przewlekłość postępowania w ich sprawie, są zwolnione od podatku dochodowego w tym zakresie.

Więcej

Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Paweł Borek

Nieuchronnie zbliżający się koniec roku to okres w którym wielu użytkowników wieczystych otrzymuje wypowiedzenia dotychczasowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
Dlaczego wypowiedzenia dokonywane są na koniec roku?

Więcej