Niekonstytucyjność bankowego tytułu egzekucyjnego.

Karol Błąd

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 14 kwietnia 2015 r. (sygn. akt P 45/12), orzekł, że art. 96 ust 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. 2015 poz. 128) (dalej Prawo bankowe) są niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji. A tym samym uznał, że bankowy tytuł egzekucyjny jest niekonstytucyjny.

  1. Czym jest bankowy tytuł egzekucyjny?

Bankowy tytuł egzekucyjny, czyli w skrócie BTE to instrument wynikający z art. 96 ust. 1 Prawa bankowego. Na mocy wskazanego przepisu bank na podstawie ksiąg bankowych lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych (w praktyce najczęściej na podstawie umowy kredytowej) oraz po złożeniu przez klienta banku pisemnego oświadczeniu o poddaniu się egzekucji, mógł wystawić BTE, który zgodnie z art. 97 ust. 1 po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności mógł być podstawą do prowadzenia egzekucji.

Więcej

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE. CZĘŚĆ 2.

Anna Wasilewska

Wybrane instytucje.

Ustawa – Prawo restrukturyzacyjne zgodnie z art. 1 reguluje zawieranie przez niewypłacalnego bądź zagrożonego niewypłacalnością dłużnika układu z wierzycielami, skutki układu, jak również przeprowadzanie działań sanacyjnych. Przewiduje przy tym cztery rodzaje postępowań zwanych zbiorczo postępowaniami restrukturyzacyjnymi. Mianowicie art. 2 ustawy wskazuje, iż restrukturyzację przeprowadza się w:

1) postępowaniu o zatwierdzenie układu,

2) przyspieszonym postępowaniu układowym,

3) postępowaniu układowych lub

4) postępowaniu sanacyjnym.

Więcej

Projekt architektoniczny jako utwór.

Marek Czajkowski

Historia zna niejeden przypadek, w którym znaczenie określonego wyrazu w potocznym języku nie znajdowało swojego odzwierciedlenia na gruncie języka prawnego. Jako przykład może posłużyć brak wyraźnej granicy, w powszechnej świadomości, pomiędzy ustawowymi wyrażeniami „miejsce zamieszkania” a „adres zameldowania”. Dla większości ludzi są to pojęcia tożsame, jednakże na poziomie wykładni prawa, są to zwroty o różnym znaczeniu, dotyczące innych okoliczności.

Myślę, że podobna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do prawa autorskiego. Utwór, jako przedmiot ochrony prawa autorskiego, zazwyczaj kojarzony jest z dziełem literackim, muzycznym, filmowym lub fotograficznym. Medialne stają się sprawy, w których naruszone zostało prawo autorskie twórcy np. filmu (chociażby postępowania dotyczące publicznego udostępniania utworu za pomocą modelu komunikacji peer-to-peer) lub muzyki (sprawa fryzjera występującego przeciwko organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi).

Jak przedstawia się sytuacja w przypadku projektu architektonicznego? Czy jest on w ogóle objęty ochroną?

Więcej

Link nie narusza automatycznie praw autorskich

Dorota Senger

Link, czyli zamieszczanie odnośnika do innego pliku lub strony internetowej stanowi wygodne narzędzie nawigacyjne i spełnia istotną funkcję w zakresie pozycjonowania strony internetowej. Nie mniej jednak zamieszczanie odnośników, które prowadzą do wyświetlenia utworu, z pewnością ma znaczenie dla oceny czy działanie to narusza, czy nie narusza praw autorskich do niego. Kwestia ta nie jest oczywista, a z uwagi na skalę zjawiska nie trzeba było długo czekać na zajęcie się tą kwestią przez sądy najwyższych instancji.

Więcej

ZMIANY W PRAWIE UPADŁOŚCIOWYM I NAPRAWCZYM – PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE. CZĘŚĆ 1.

Anna Wasilewska

W dniu 9 czerwca 2015 r. ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978) została podpisana przez Prezydenta RP.

Potrzeba przedmiotowej regulacji wyniknęła ze względu na krytyczną weryfikację celów, jakie były stawiane stosowanej już od ponad dziesięciu lat ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (obecnie: Prawo upadłościowe). W tym czasie warunki gospodarcze państwa ewoluowały i w konsekwencji konieczne wydało się twórcom nowej ustawy przeprowadzenie w tym przedmiocie reformy. W Polsce zwiększa się bowiem liczba wniosków o ogłoszenie upadłości, jednakże w przeważającej części są to postępowania obejmujące likwidację przedsiębiorstwa upadłego dłużnika.

Więcej

OZZ’y – Czyli: kiedy i ile przedsiębiorca powinien płacić organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Marta Czarnecka

Minął już prawie rok od wydania głośnego wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
w sprawie z powództwa Stowarzyszenia Artystów ZAiKS przeciwko jednemu
z Wałbrzyskich fryzjerów (zob. wyrok SA we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2014 r., sygn. akt I ACa 806/14). Zapadłe w sprawie orzeczenie zdawało się rewolucjonizować pozycję przedsiębiorców odtwarzających w swoich zakładach publicznie muzykę. Swoim orzeczeniem Wrocławski Sąd istotnie ograniczył uprawnienia organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w zakresie poboru wynagrodzeń.

Czy jednak w rzeczywistości tak się stało? Jak po roku od ogłoszenia tego orzeczenia działają ozz’y (organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi – dalej też organizacja – w rozumieniu art. 104 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 – dalej upapp)?

Więcej