Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych – czyli kim jest Administrator Bezpieczeństwa Informacji?

Karol Błąd

Nowe regulacje

1 stycznia 2015 r. na mocy art. 9 ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwianiu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U.2014.1662) weszła w życie zmiana ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182) (dalej UODO). Zmiany dotyczą przede wszystkim rozszerzenia uprawnień i obowiązków znanej już instytucji – czyli Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).

Rejestracja ABI

Do momentu zmiany UODO ustanawianie ABI przez Administratora Danych Osobowych (ADO) (czyli w praktyce przez przedsiębiorcę) było konieczne, jednak zakres jego działalności był dość ograniczony. W teorii ABI miał za zadanie nadzorowanie przestrzegania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych. W praktyce wymóg jego ustanowienia traktowany był przez przedsiębiorców jako pozbawiona większego sensu formalność. Poza tym w przypadkach, gdy sam przedsiębiorca był jednocześnie ADO i wykonywał czynności nadzorcze (zatem głównie w przypadkach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej), obowiązek powoływania ABI całkowicie odpadał.

Więcej

Umorzenie odsetek a podatek

Piotr Grubba

Długi mogą przydarzyć się każdemu, lecz nie każdy ma możliwość dokonania ich spłaty. Niewielu otrzymuje możliwość spłaty tylko części zadłużenia w zamian za darowanie mu pozostałej zaległości. Przedstawiona sytuacja często pojawia się w spółdzielniach mieszkaniowych, gdzie dłużnicy (czy to członkowie spółdzielni, właściciele lokali czy kontrahenci spółdzielni) popadli w długi i zamierzają spłacić większość zadłużenia jednorazowo, przy czym spółdzielnia zgadza się w zamian umorzyć część zadłużenia (najczęściej część odsetek) w celu zakończenia prowadzonych egzekucji. Jak w takiej sytuacji wygląda sprawa z punktu widzenia podatku dochodowego?

Umorzenie długu – czy powstaje obowiązek zapłaty podatku dochodowego?

Administracyjne pojęcie umorzenia długu jest tożsame z cywilnym pojecie zwolnienia z długu przez wierzyciela uregulowanego w art. 508 Kodeksu Cywilnego. Przedstawione zdarzenie mieścić się będzie w zakresie innych źródeł przychodu (art. 10 ust. 1 pkt. 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej: „UoPIT”). W przypadku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej ustawodawca wprost wskazuje, iż umorzone zobowiązania stanowią przychód dłużnika i podlegają opodatkowaniu (art. 14 ust. 2 pkt. 6 UoPIT).

W orzecznictwie dominuje pogląd, iż tego typu przysporzenie podlega pod pojęcie „nieodpłatne świadczenie” użyte w omawianych przepisach ustawy (por. wyrok NSA z dnia 27 listopada 2008 r., sygn. akt II FSK 1184/07).

Więcej