Korespondencja klienta z radcą prawnym jest poufna tylko do chwili kiedy znajduje się w posiadaniu radcy prawnego.

Szymon Gajda

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w orzeczeniu z 13 maja 2015r, sygn. akt I SA/Gd 76/15, ( por. http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/14553777AE ) dokonał wykładni przepisów prawa regulującej tajemnicę korespondencji radcy prawnego i jego klienta.

W analizowanym przez sąd tanie faktycznym funkcjonariusze ABW zabezpieczyli korespondencję e-mailową ze skrzynek należących do skarżącej Spółki i innych kontrolowanych podmiotów wystawiających faktury. Wśród tak zabezpieczonych dowodów znalazła się również korespondencja ze wskazanymi przez skarżącą radcami prawnymi.

Zdaniem sądu w takiej sytuacji nie ma do czynienia z uregulowaną w kodeksie postępowania karnego i ustawie o radcach prawnych tajemnicą radcy prawnego. Dzieje się tak dlatego, że tajemnicę zawodową obowiązany jest zachować radca prawny. Oczywiście zakazy dotyczące wykorzystania dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnicę zawodową, jako dowodów w postępowaniu karnym odnoszą się także do dokumentów wydanych lub znalezionych przy przeszukaniu u radcy prawnego, który oświadczy, że znaleziony dokument zawiera tajemnicę zawodową, jednak zupełnie inaczej należy zdaniem sądu traktować korespondencję pomiędzy klientem a radcą znalezioną u klienta.

Więcej

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych

Karol Błąd

Wprowadzone ustawą o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 4) (dalej ustawa o zmianie KSH), zmiany w Kodeksie spółek handlowych (dalej KSH), które weszły w życie 15 stycznia 2015 r. rozszerzają możliwość elektronicznej rejestracji spółek. Od tej pory, obok możliwości internetowej rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (która jest możliwa od 1 stycznia 2012 r.), pojawia się możliwość elektronicznej rejestracji spółki jawnej oraz spółki komandytowej.

Zmiany wprowadzono przede wszystkim w celu znoszenia barier w rozpoczynaniu działalności gospodarczej. Rejestracja internetowa ma za zadanie usprawnić i przyspieszyć zakładanie nowych podmiotów gospodarczych.

Więcej