Czy możliwe jest wykorzystywanie starych zdjęć lub pocztówek we własnej publikacji przygotowanej w celu zarobkowym?

Karol Błąd

Odpowiedzi na przedstawione w tytule pytanie należy poszukiwać w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2006 r. nr 90 poz. 631) [dalej Prawo autorskie]. W pierwszej kolejności należy ustalić, czy fotografia lub pocztówka, którą zamierzamy zamieścić we własnej publikacji jest utworem w rozumieniu Prawa autorskiego. Jest to istotne z uwagi na fakt, że tylko utwór jest przedmiotem prawa autorskiego i podlega ochronie na podstawie przepisów wskazanej ustawy. W celu wykazania, że dana fotografia lub pocztówka stanowi utwór konieczne jest wypełnienie przesłanek wynikających z art. 1 Prawa autorskiego, który stanowi, że utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Przyjmuje się, że aby uznać fotografię za utwór musi ona cechować się oryginalnością i swoistością np. poprzez zastosowanie specjalnych efektów takich jak wybór kompozycji czy też gra światłocieniem. W odniesieniu do pocztówek, których najczęstszym tematem są panoramy miast, krajobrazy czy ujęcia zabytkowych budynków z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że będą one stanowiły utwór, jeżeli stanowią wyraz twórczej inwencji autora. W przypadku, ustalenia, że dana fotografia lub pocztówka stanowi utwór zastosowanie znajdą przepisy Prawa autorskiego.

Więcej