Zasoby podmiotów trzecich w prawie zamówień publicznych

Kamila Kosiak-Pawtel

W Prawie zamówień publicznych przyjętą zasadą jest możliwość powoływania się na zasoby podmiotów trzecich. Instytucja ta budziła kontrowersje z uwagi na pewnego rodzaju niedopatrzenie legislacyjne w konstrukcji zakresu zasobów, na które może powołać się wykonawca starający się o uzyskanie zamówienia publicznego. Przepis przed zmianą nie obejmował zdolności ekonomicznej. Taka redakcja przepisu spowodowała, iż Urząd Zamówień Publicznych w swoje opinii stwierdził, iż nie można korzystać z potencjału ekonomicznego innych podmiotów.

Więcej

Podwyższone koszty uzyskania przychodów jako skuteczny sposób na obniżenie kosztów działalności w sektorze IT.

Kamila Kosiak-Pawtel

W dzisiejszych czasach przedsiębiorcy działający w branży IT w związku z rosnącymi obciążeniami fiskalnymi poszukują nowych sposobów na obniżenie kosztów działalności. Jednym z takich sposobów jest zastosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu do przychodów uzyskiwanych przez programistów na podstawie stosunku pracy.

Skorzystanie z opisanego powyżej mechanizmu przez przedsiębiorcę zatrudniającego programistów jest uzależnione od spełnienia następujących warunków:

Więcej

Katalog przesłanek powodujących wykluczenie wykonawcy z postępowania

Kamila Kosiak-Pawtel

Drugą istotną zmianą jest modyfikacja przesłanek wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielnie zamówienia publicznego. Ustawodawca zrezygnował z dwóch przesłanek (w mojej ocenie kontrowersyjnych) wykluczenia wykonawców, a konkretnie wykluczenia wykonawców: 1) którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zobowiązanych do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, 2) z którymi dany zamawiający rozwiązał umowę w sprawie zamówienia publicznego, którym wypowiedział taką umowę albo od umowy z którymi odstąpił, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie, wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy.

Więcej