Aktualności

25.11.2015

ZMIANY W SPOSOBIE NALICZANIA ODSETEK

Z dniem 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Kodeksie cywilnym oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona mechanizm obliczania odsetek w obrocie profesjonalnym oraz zmienia sposób naliczania odsetek ustawowych w Kodeksie Cywilnym.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 4 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z 8 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 403) odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych to odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych. Ponadto, zgodnie z art. 6, jeśli strony transakcji nie przewidziały w umowie terminu zapłaty, to wierzycielowi bez wezwania będą przysługiwały odsetki ustawowe za opóźnienie po upływie 30 dni od dnia spełnienia świadczenia do dnia zapłaty. Ponadto, w art. 7 i 8 zniesiono sposób ustalania wysokości odsetek w oparciu o Ordynację Podatkową. Co więcej, jednoznacznie określono wysokość należnej rekompensaty z tytułu dochodzenia należności, która będzie wynosiła równowartość 40 euro przeliczonych na złote wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP. Dalsze artykuły wprowadzają natomiast m.in. możliwość ustalenia harmonogramu spłat oraz informację, jak należy oceniać rażącą nieuczciwość postanowień umownych.

Zmiany w zakresie Kodeksu Cywilnego obejmują jedynie art. 359. Doprecyzowano §2 dotyczący sytuacji, w której nie ustalono wysokości odsetek. W takim wypadku, należą się odsetki ustawowe równe sumie stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych. Ponadto, wprowadzono nowy mechanizm obliczania odsetek maksymalnych, które będą stanowić dwukrotność odsetek ustawowych lub odsetek ustawowych za opóźnienie, które pierwotnie wynosiły czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP. Co więcej, to Minister Sprawiedliwości, a nie Rada Ministrów będzie określać wysokość odsetek ustawowych.

Komentarz:

Wprowadzone zmiany są spowodowane m.in. implementacją prawa unijnego, które ma na celu zwalczanie opóźnień w płatnościach. Nowelizacja poprzez jasne ustalenie wysokości odsetek, ułatwi adresatom korzystanie z zagwarantowanych im praw. Ponadto, utrzymanie stałej relacji między odsetkami kapitałowymi a tymi przysługującymi za opóźnienie zaakcentuje sankcyjną funkcję tych ostatnich.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001830