Aktualności

27.11.2015

Większa odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania spółki.

W wyniku zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.) na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978), od dnia 1 stycznia 2016 r. zmienia się zakres odpowiedzialności prokurenta za zobowiązania spółki.

 

Wprowadzona zmiana nakłada na prokurenta odpowiedzialność za zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od dnia zaistnienia podstaw do ogłoszenia upadłości, co zrównuje go w zakresie odpowiedzialności za szkodę wobec wierzycieli z członkami zarządu, którzy dotychczas ponosili wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu.

Czytaj więcej na naszym blogu.