Aktualności

10.05.2017

III Siatkarski Turniej Środowisk Prawniczych Pomorza o Puchar Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku

Szanowni Państwo, w najbliższy piątek (12 maja) serdecznie zapraszamy na III Siatkarski Turniej Środowisk Prawniczych Pomorza o Puchar Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku. Po raz trzeci przedstawiciele zawodów prawniczych będą zaciekle walczyć o zdobycie pucharu Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku! Do walki stają: Adwokaci, Komornicy, Notariusze, Prokuratorzy, Radcowie Prawni, Sędziowie oraz debiutanci Turnieju – Syndycy! >>Emocje gwarantowane!<< Zapraszamy kibiców do wspierania zawodników oraz drużyn! Serdecznie pozdrawiamy i do zobaczenia!…

więcej

Czy znikną banderole z butelek wina?

  Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zgłosił postulaty do Ministerstwa Rozwoju. Zaproponowano m.in.: + likwidację uciążliwego obowiązku banderolowania win; + uproszczenie systemu kontroli drobnych producentów– rolników; + dopuszczenie możliwości tworzenia spółdzielni winiarskich; + zniesienie kar za omyłkowe zestawienie wyników sprzedaży w przypadku, gdy ta omyłka nie wpływa na wymiar opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu; + zniesienie zakazu handlu winem w internecie (moim zdaniem najmniej realne do zrealizowania z żądań)…

więcej

3.12.2016

Mała ustawa o innowacyjności.

30 listopada 2016 roku opublikowana została w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, tzw. mała ustawa o innowacyjności (Dz.U. 2016 poz. 1933). Ustawa wprowadza szereg zmian w obowiązujących przepisach mających ułatwić prowadzenie działalności innowacyjnej. Zmiany zostały wprowadzone między innymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, Ordynacji podatkowej, Prawie…

więcej

16.04.2016

ZASADY DOSTĘPU DO MATERIAŁU ŹRÓDŁOWEGO DOTYCZĄCEGO ARTYKUŁU NAUKOWEGO

Nie można traktować jako informacji publicznej danych zawartych w publikacji naukowej. Należy uznać ją za utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W związku z tym, uprawnionym do udostępnienia informacji wykorzystanych przy tworzeniu materiału jest wyłącznie autor. Wyrok WSA w Białymstoku z 1 października 2015 r., o sygn. akt: II SA/Bk 395/15 Rozstrzygana sprawa dotyczyła wniosku skierowanego do rektora uczelni o udostępnienie informacji publicznej. Przedmiotem wniosku…

więcej

16.03.2016

OCHRONA PRAWA DO WIZERUNKU

Wyrażanie zgody na udostępnianie własnego wizerunku skutkuje brakiem możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2015 r. o sygn. akt: I ACa 617/15 W przytoczonym stanie faktycznym powodowie zawarli z fotografem umowę o dzieło, której przedmiotem było przeprowadzenie sesji fotograficznej podczas uroczystości weselnej. W trakcie negocjowania warunków umowy mogli wybrać jedną z dwóch zaoferowanych opcji. Jedna z nich umożliwiała…

więcej

12.01.2016

Zmiana w wysokości opłat zawezwania do ugody.

W dniu 01 stycznia 2016 r. obowiązuje nowa stawka opłaty sądowej od popularnej i szeroko stosowanej instytucji – zawezwania do zawarcia ugody przed sądem (precyzyjniej – wniosku o przeprowadzenie postępowania pojednawczego). Dotychczasowa stawka opłaty wynosiła 40 zł niezależnie od wartości przedmiotu sporu oraz rodzaju roszczenia. Obecnie stawka 40 zł obowiązuje w sprawach, w których przedmiot wartości sporu nie przekracza 10.000 zł zaś przedmiotem są wyłącznie prawa majątkowe. Opłata sądowa…

więcej

7.12.2015

Opłata reklamowa

Z dniem 11 września 2015 roku do polskiego systemu prawnego została wprowadzona nowa opłata lokalna, na podstawie art. 17a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku (Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31). Opłaty są rodzajem daniny publicznej i mają charakter świadczenie pieniężnego, które jest bezzwrotne, przymusowe oraz odpłatne. To właśnie ostatnia cecha odróżnia je od podatku. Płatnikowi przysługuje roszczenie zwrotne w związku z uiszczeniem…

więcej

30.11.2015

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z dniem 20 listopada 2015 roku, weszły w życie dwa rozporządzenia dotyczące ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku. Pierwsze z nich dotyczy wykazu źródeł, których sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych poszukiwań uprawnionych do utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które mogą być uznane za osierocone, oraz sposobu dokumentowania informacji o wynikach starannych poszukiwań, drugie natomiast konkursu na organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi uprawnioną…

więcej

27.11.2015

Większa odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania spółki.

W wyniku zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.) na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978), od dnia 1 stycznia 2016 r. zmienia się zakres odpowiedzialności prokurenta za zobowiązania spółki.   Wprowadzona zmiana nakłada na prokurenta odpowiedzialność za zgłoszenie…

więcej

25.11.2015

ZMIANY W SPOSOBIE NALICZANIA ODSETEK

Z dniem 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Kodeksie cywilnym oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona mechanizm obliczania odsetek w obrocie profesjonalnym oraz zmienia sposób naliczania odsetek ustawowych w Kodeksie Cywilnym. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 4 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z 8 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 403) odsetki ustawowe za opóźnienie w…

więcej