Aktualności

7.12.2015

Opłata reklamowa

Z dniem 11 września 2015 roku do polskiego systemu prawnego została wprowadzona nowa opłata lokalna, na podstawie art. 17a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku (Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31). Opłaty są rodzajem daniny publicznej i mają charakter świadczenie pieniężnego, które jest bezzwrotne, przymusowe oraz odpłatne. To właśnie ostatnia cecha odróżnia je od podatku. Płatnikowi przysługuje roszczenie zwrotne w związku z uiszczeniem odpowiedniej kwoty.

Opłaty lokalne są jednym ze źródeł dochodów gmin. Można wyróżnić wśród nich m.in. opłatę targową miejscową czy uzdrowiskową. Do tego katalogu, od 11 września dołączono opłatę reklamową. Zgodnie z art. 17a ustawy, ma ona charakter fakultatywny i to rada gminy, w drodze uchwały ustali czy będzie chciała ją pobierać. Powyższa danina przysługuje od umieszczenia tablic i urządzeń reklamowych, jednak jedynie na terenie obszarów, co do których gmina ustaliła warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Wysokość kwoty będzie determinowana w dwojaki sposób. Po pierwsze określono stałą zryczałtowaną stawkę niezależną od właściwości reklamy. Natomiast druga część kwoty, tzw. zmienna jest warunkowana wielkością i rodzajem ustanowionego obiektu. Co ważne, zalicza się je na poczet opłaty należnej od tej tablicy lub urządzenia reklamowego. Z zakresu obiektów objętych nakazem uiszczanie opłaty wyłączono m.in. te które nie są widoczne z przestrzeni dostępnych publicznie oraz upamiętniające osoby lub wydarzenia, a także mające charakter religijny. Wprowadzenie nowego rodzaju opłaty ma na celu rozszerzenie ochrony krajobrazu. Jest to kolejny krok Ustawodawcy, po wprowadzeniu w tym roku tzw. ustawy krajobrazowej, która również dąży do uporządkowania ładu przestrzennego zakłóconego przez nielegalne reklamy.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910090031