Aktualności

16.03.2016

OCHRONA PRAWA DO WIZERUNKU

Wyrażanie zgody na udostępnianie własnego wizerunku skutkuje brakiem możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych.

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2015 r. o sygn. akt: I ACa 617/15

W przytoczonym stanie faktycznym powodowie zawarli z fotografem umowę o dzieło, której przedmiotem było przeprowadzenie sesji fotograficznej podczas uroczystości weselnej. W trakcie negocjowania warunków umowy mogli wybrać jedną z dwóch zaoferowanych opcji. Jedna z nich umożliwiała obniżenie ceny, z zastrzeżeniem że fotograf będzie mógł wykorzystać swoje prace na potrzeby promocji własnej działalności. Co więcej, umożliwiał on wcześniejsze zatwierdzenie zdjęć przez młodą parę, która musiała się zobowiązać, że nie będzie przedstawiać żadnych roszczeń finansowych w związku z opublikowanym materiałem. Po wykonaniu umówionego dzieła, fotograf przedstawił, które ze zdjęć chciałby wykorzystać w celach reklamowych, a powodowie wyrazili na nie zgodę.

Pozwany udostępnił materiał na swojej stronie internetowej, w serwisie społecznościowym oraz na ulotkach. W związku z tym, powodowie wezwali go do zaprzestania publikowania zdjęć wyznaczając mu odpowiedni termin do ich usunięcia. Argumentowali to bezprawnym wykorzystaniem wizerunku oraz naruszeniem dóbr osobistych. Sad Okręgowy nie przychylił się do twierdzeń powodów i nie stwierdził naruszenia art. 78 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. tj. Dz. U. 2006 Nr 90, poz. 631 oraz art. 24 Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 121. W związku, z tym powodom nie przysługiwało prawo do zadośćuczynienia.

Co więcej, Sąd wskazał że powodowie wyrazili wyraźna zgodę na rozpowszechnianie własnego wizerunku, które ponadto wiązało się z obniżeniem pierwotnej ceny. Pozwany dokonał wszelkich starań, żeby publikowane zdjęcia były zaakceptowane przez młodą parę. Wskazuje na to mail, z którego wynika że mieli możliwość dokładnego zapoznania się z ujawnionym materiałem. Należy wskazać, że zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, fotograf upewnił się, że zostaną spełnione określone w nim przesłanki. Po pierwsze, powodowie wyrazili wyraźną zgodę, a po drugie otrzymali umówioną zapłatę. Małżonkowie nie zgodzili się z powyższym uzasadnieniem i wnieśli apelację.

W ocenie Sądu Apelacyjnego, orzeczenie Sądu I instancji było zasadne. W przedmiotowej sprawie, nie była wymagana zgoda na opublikowanie każdego zdjęcia z osobna. Z treści maila otrzymanego przez pozwanego wynika, że powodowie nie mieli zastrzeżeń do upowszechnienia wykonanych fotografi. W związku z tym, apelacja nie zasługiwała na uwzględnienie.