Parlament Europejski dyskutuje na temat egzekwowania praw własności intelektualnej.

We wtorek 7 maja Komisja Parlamentu Europejskiego do Spraw Prawnych ( JURI ), zatwierdziła raport posła Pavela Svobody ( EPP ) w sprawie wykonywania praw własności intelektualnej w Europie (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-549.140+01+NOT+XML+V0//PL ). Raport jest dość interesujący ze względu na zaprezentowane w nim kategoryczne wezwanie skierowane go Komisji, o podjęcie skutecznych działań na rzecz ochrony praw autorskich i własności przemysłowej.

 

W części opisowej Raport odwołuje się między innymi do sprawozdania UHRW, (http://www.prawoautorskie.gov.pl/media/ohim/EXECUTIVE_SUMMARY_PL.PDF) którego jedną z głównych tez było twierdzenie, że wśród obywateli europejskich, w szczególności przedstawicieli młodego pokolenia, utrzymuje się pewien poziom tolerancji dla koncepcji, że naruszenia praw własności intelektualnej można by uznać za uzasadnione. W tym kontekście autor raportu zauważa, że zapewnienie egzekwowania prawa ma kluczowe znaczenie, a także kwestią najwyższej wagi jest znalezienie skutecznych środków służących egzekwowaniu praw własności intelektualnej, których legitymacja jest niezwykle słaba.

W raporcie po raz kolejny, tak jak w sprawozdaniu Komisji z 2010 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0779:FIN:PL:PDF), pojawia się teza że dyrektywa w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej pod niektórymi względami nie odpowiada wymaganiom ery cyfrowej i nie wystarczy do zwalczania naruszeń internetowych;    Parlament wzywa w Raporcie Komisję do przedstawienia szczegółowej oceny ograniczeń obecnych ram prawnych w odniesieniu do działalności internetowej oraz, ewentualnie, propozycji dotyczących dostosowania unijnych ram legislacyjnych do otoczenia internetowego. Podobnie wzywa Komisję do podjęcia działań mających na celu rozwiązanie problemów wskazanych w sprawozdaniu, również na drodze dokładniejszego objaśnienia dyrektywy. W Raporcie znajduje się również ponowne wezwanie do stworzenia kompleksowej strategii praw własności intelektualnej obejmującej kompletne i mocne ramy prawne mające na celu zwalczanie zjawiska podrabiania i piractwa, dostosowanej do otoczenia internetowego.

Niewątpliwie właściciele praw autorskich, które są notorycznie naruszane w Internecie mogą przyjąć treść raportu z zadowoleniem. Kategoryczne wezwania zawarte w tym dokumencie stanowią wyraźny przekaz polityczny adresowany do Komisji, z żądaniem podjęcie skutecznych działań w celu zwalczania piractwa. W raporcie znajduje się również postulat adresowany pośrednio do przedsiębiorców, aby odstąpili od stosowania modeli biznesowych w swojej działalności, które ułatwiają naruszanie własności intelektualnej. Nie można odmówić mu z jednej strony słuszności, z drugiej jednak takie sformułowania mogą stanowić zachętę do niebezpiecznych etatystycznych rozwiązań w dziedzinie ochrony własności intelektualnej.