Zamówienia publiczne

Oswoić zamówienia publiczna, czyli jak pogodzić zwaśnione rody zamawiających i wykonawców.

Praktyki zamawiających, orzecznictwo KIO, sądów powszechnych, sytuacja wykonawców.

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE. CZĘŚĆ 2.

Anna Wasilewska

Wybrane instytucje.

Ustawa – Prawo restrukturyzacyjne zgodnie z art. 1 reguluje zawieranie przez niewypłacalnego bądź zagrożonego niewypłacalnością dłużnika układu z wierzycielami, skutki układu, jak również przeprowadzanie działań sanacyjnych. Przewiduje przy tym cztery rodzaje postępowań zwanych zbiorczo postępowaniami restrukturyzacyjnymi. Mianowicie art. 2 ustawy wskazuje, iż restrukturyzację przeprowadza się w:

1) postępowaniu o zatwierdzenie układu,

2) przyspieszonym postępowaniu układowym,

3) postępowaniu układowych lub

4) postępowaniu sanacyjnym.

więcej »


Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę jako wymóg związany z realizacją zamówienia.

Kamila Kosiak-Pawtel

Regulacja zawarta w art. 29 ust. 4 ustawy PZP wskazuje szereg warunków, jakie zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia jako dodatkowe wymagania związane z realizacją samego zamówienia. Ustanawianie tego typu warunków jest nie tylko zgodne z prawem unijnym, ale także są propagowane przez Komisję Europejską.

więcej »


In Post nadal będzie dostarczał przesyłki sądowe.

Szymon Gajda

W piątek 16 stycznia 2015r. Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła odwołanie Poczty Polskiej od wyniku przetargu organizowanego przez Centrum Usług Wspólnych (CUW) na obsługę korespondencji nadawanej m.in. przez administrację rządową.

więcej »


Zasoby podmiotów trzecich w prawie zamówień publicznych

Kamila Kosiak-Pawtel

W Prawie zamówień publicznych przyjętą zasadą jest możliwość powoływania się na zasoby podmiotów trzecich. Instytucja ta budziła kontrowersje z uwagi na pewnego rodzaju niedopatrzenie legislacyjne w konstrukcji zakresu zasobów, na które może powołać się wykonawca starający się o uzyskanie zamówienia publicznego. Przepis przed zmianą nie obejmował zdolności ekonomicznej. Taka redakcja przepisu spowodowała, iż Urząd Zamówień Publicznych w swoje opinii stwierdził, iż nie można korzystać z potencjału ekonomicznego innych podmiotów.

więcej »


Katalog przesłanek powodujących wykluczenie wykonawcy z postępowania

Kamila Kosiak-Pawtel

Drugą istotną zmianą jest modyfikacja przesłanek wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielnie zamówienia publicznego. Ustawodawca zrezygnował z dwóch przesłanek (w mojej ocenie kontrowersyjnych) wykluczenia wykonawców, a konkretnie wykluczenia wykonawców: 1) którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zobowiązanych do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, 2) z którymi dany zamawiający rozwiązał umowę w sprawie zamówienia publicznego, którym wypowiedział taką umowę albo od umowy z którymi odstąpił, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie, wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy.

więcej »


(R)EWOLUCYJNE ZMIANY W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kamila Kosiak-Pawtel

 W dniu 19 października 2014 roku weszły w życie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej PZP). Próbując ocenić charakter tych zmian można pokusić się o stwierdzenie, iż zmiany będą małą rewolucją w PZP, wymuszoną przez praktykę i potrzeby rynku.

Cena

więcej »


Po 19 października 2014 roku cena nie będzie mogła być jedynym kryterium oceny ofert przy zamawianiu infrastruktury informatycznej

Szymon Gajda

Za klika dni wchodzi w życie nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych, która wprowadza szereg zmian będących konsekwencją promowania nowego podejścia do zamówień publicznych w Unii Europejskiej. Ustawodawca ogranicza przede wszystkim w istotny sposób konkurowanie wykonawców wyłącznie ceną, poprzez zasadniczą modyfikację instytucji rażąco niskiej ceny oraz ograniczenie stosowani ceny jako wyłącznego kryterium udzielenia zamówienia publicznego.

więcej »