Prawo autorskie, własność intelektualna

Nie taki utwór straszny jak go malują, czyli prawo autorskie w pigułce.

Szeroko pojęta własność intelektualna, w tym prawo autorskie, znaki towarowe itp.

OZZ’y – Czyli: kiedy i ile przedsiębiorca powinien płacić organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Marta Czarnecka

Minął już prawie rok od wydania głośnego wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
w sprawie z powództwa Stowarzyszenia Artystów ZAiKS przeciwko jednemu
z Wałbrzyskich fryzjerów (zob. wyrok SA we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2014 r., sygn. akt I ACa 806/14). Zapadłe w sprawie orzeczenie zdawało się rewolucjonizować pozycję przedsiębiorców odtwarzających w swoich zakładach publicznie muzykę. Swoim orzeczeniem Wrocławski Sąd istotnie ograniczył uprawnienia organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w zakresie poboru wynagrodzeń.

Czy jednak w rzeczywistości tak się stało? Jak po roku od ogłoszenia tego orzeczenia działają ozz’y (organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi – dalej też organizacja – w rozumieniu art. 104 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 – dalej upapp)?

Więcej

Parlament Europejski dyskutuje na temat egzekwowania praw własności intelektualnej.

Szymon Gajda

We wtorek 7 maja Komisja Parlamentu Europejskiego do Spraw Prawnych ( JURI ), zatwierdziła raport posła Pavela Svobody ( EPP ) w sprawie wykonywania praw własności intelektualnej w Europie (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-549.140+01+NOT+XML+V0//PL ). Raport jest dość interesujący ze względu na zaprezentowane w nim kategoryczne wezwanie skierowane go Komisji, o podjęcie skutecznych działań na rzecz ochrony praw autorskich i własności przemysłowej.

Więcej

Czy możliwe jest wykorzystywanie starych zdjęć lub pocztówek we własnej publikacji przygotowanej w celu zarobkowym?

Karol Błąd

Odpowiedzi na przedstawione w tytule pytanie należy poszukiwać w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2006 r. nr 90 poz. 631) [dalej Prawo autorskie]. W pierwszej kolejności należy ustalić, czy fotografia lub pocztówka, którą zamierzamy zamieścić we własnej publikacji jest utworem w rozumieniu Prawa autorskiego. Jest to istotne z uwagi na fakt, że tylko utwór jest przedmiotem prawa autorskiego i podlega ochronie na podstawie przepisów wskazanej ustawy. W celu wykazania, że dana fotografia lub pocztówka stanowi utwór konieczne jest wypełnienie przesłanek wynikających z art. 1 Prawa autorskiego, który stanowi, że utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Przyjmuje się, że aby uznać fotografię za utwór musi ona cechować się oryginalnością i swoistością np. poprzez zastosowanie specjalnych efektów takich jak wybór kompozycji czy też gra światłocieniem. W odniesieniu do pocztówek, których najczęstszym tematem są panoramy miast, krajobrazy czy ujęcia zabytkowych budynków z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że będą one stanowiły utwór, jeżeli stanowią wyraz twórczej inwencji autora. W przypadku, ustalenia, że dana fotografia lub pocztówka stanowi utwór zastosowanie znajdą przepisy Prawa autorskiego.

Więcej

Wyłączne prawo do rozpowszechniania kopii programu komputerowego pobranego z Internetu wyczerpuje się wraz z jego pierwszą sprzedażą.

Paweł Borek

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 3 lipca 2012 r. wydał wyrok w sprawie UsedSoft GmbH p-ko Oracle International Corp., sygn. sprawy C-128/11, na skutek wniosku niemieckiego Federalnego Trybunału Sprawiedliwości o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w przedmiocie wykładni dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych.

Niniejsza sprawa dotyczyła problemu odsprzedaży przez Usedsoft używanych licencji kopii programów komputerowych Oracle wraz z zachowaniem skutków prawnych umowy serwisowania. Ponadto Trybunał rozważał kwestię odsprzedaży takiej licencji w sytuacji, gdy została nabyta celem korzystania z niej przez większą liczbę użytkowników niż wymagały tego jego potrzeby.

Więcej

Kradzież tożsamości w Sieci

Kamila Kosiak-Pawtel

„Morderstwo to nic trudnego” pisała w swoich powieściach kryminalnych Agatha Christie. Czy jednak niekwestionowana królowa kryminału, która w swoich książkach często posługiwała się konstrukcją skradzionej tożsamości mogła przypuszczać, że w XXI wieku będzie to tak łatwe i powszechne? Myślę, że zarówno ona, jak i większość ludzi żyjących w dzisiejszych czasach nie zdaje sobie sprawy z powszechności tego zjawiska, które spotęgował przede wszystkim Internet.

Więcej

Podwyższone koszty uzyskania przychodów jako skuteczny sposób na obniżenie kosztów działalności w sektorze IT.

Kamila Kosiak-Pawtel

W dzisiejszych czasach przedsiębiorcy działający w branży IT w związku z rosnącymi obciążeniami fiskalnymi poszukują nowych sposobów na obniżenie kosztów działalności. Jednym z takich sposobów jest zastosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu do przychodów uzyskiwanych przez programistów na podstawie stosunku pracy.

Skorzystanie z opisanego powyżej mechanizmu przez przedsiębiorcę zatrudniającego programistów jest uzależnione od spełnienia następujących warunków:

Więcej