Szymon Gajda

Szymon Gajda — wszystkie wpisy:

Korespondencja klienta z radcą prawnym jest poufna tylko do chwili kiedy znajduje się w posiadaniu radcy prawnego.

Szymon Gajda

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w orzeczeniu z 13 maja 2015r, sygn. akt I SA/Gd 76/15, ( por. http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/14553777AE ) dokonał wykładni przepisów prawa regulującej tajemnicę korespondencji radcy prawnego i jego klienta.

W analizowanym przez sąd tanie faktycznym funkcjonariusze ABW zabezpieczyli korespondencję e-mailową ze skrzynek należących do skarżącej Spółki i innych kontrolowanych podmiotów wystawiających faktury. Wśród tak zabezpieczonych dowodów znalazła się również korespondencja ze wskazanymi przez skarżącą radcami prawnymi.

Zdaniem sądu w takiej sytuacji nie ma do czynienia z uregulowaną w kodeksie postępowania karnego i ustawie o radcach prawnych tajemnicą radcy prawnego. Dzieje się tak dlatego, że tajemnicę zawodową obowiązany jest zachować radca prawny. Oczywiście zakazy dotyczące wykorzystania dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnicę zawodową, jako dowodów w postępowaniu karnym odnoszą się także do dokumentów wydanych lub znalezionych przy przeszukaniu u radcy prawnego, który oświadczy, że znaleziony dokument zawiera tajemnicę zawodową, jednak zupełnie inaczej należy zdaniem sądu traktować korespondencję pomiędzy klientem a radcą znalezioną u klienta.

Więcej

Parlament Europejski dyskutuje na temat egzekwowania praw własności intelektualnej.

Szymon Gajda

We wtorek 7 maja Komisja Parlamentu Europejskiego do Spraw Prawnych ( JURI ), zatwierdziła raport posła Pavela Svobody ( EPP ) w sprawie wykonywania praw własności intelektualnej w Europie (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-549.140+01+NOT+XML+V0//PL ). Raport jest dość interesujący ze względu na zaprezentowane w nim kategoryczne wezwanie skierowane go Komisji, o podjęcie skutecznych działań na rzecz ochrony praw autorskich i własności przemysłowej.

Więcej

In Post nadal będzie dostarczał przesyłki sądowe.

Szymon Gajda

W piątek 16 stycznia 2015r. Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła odwołanie Poczty Polskiej od wyniku przetargu organizowanego przez Centrum Usług Wspólnych (CUW) na obsługę korespondencji nadawanej m.in. przez administrację rządową.

Więcej

Nowa strategia Komisji Europejskiej w dziedzinie ICT.

Szymon Gajda

Nowa strategia Komisji Europejskiej w dziedzinie ICT.

Komisja Europejska ogłosiła program roboczy na 2015r ( pełny tekst w języku angielskim można znaleźć na http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_en.pdf). Jednym z kliku podstawowych punktów jest koncentracja na „Połączonym Cyfrowym Jednolitym Rynku”. Takim sformułowaniem posłużył się przewodniczący Komisji Jean Claude Juncker w ogłoszonych w Parlamencie Europejskim lipcu 2014r wytycznych swojej polityki na nadchodzące lata (http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_en.pdf#page=6). Warto przez chwilę zatrzymać się na znaczeniu słowa „Połączony” ( ang. Connected ), gdyż może ono budzić ambiwalentne odczucia w kontekście znaczenia idei Jednolitego Rynku, którego immanentną cechą jest przecież trwałe połączenie struktur gospodarczych Państw Członkowskich UE.

Więcej

Nieuczciwe praktyki rynkowe jako czyny niedozwolone wywołujące szkodę

Szymon Gajda

Kwestią, która w pierwszym rzędzie wymaga wyjaśnienia by zrozumieć relację pomiędzy nieuczciwymi praktykami rynkowymi, a czynami niedozwolonymi jest wytłumaczenie pojęcia samego czynu niedozwolonego.
Liczne systemy prawne, a wśród nich system polski, traktują jako samoistne źródło zobowiązania fakt wyrządzenia szkody, za którą przepisy ustawy czynią kogoś odpowiedzialnym. Tak powstały stosunek obligacyjny rodzi po stronie poszkodowanego uprawienie do dochodzenia odszkodowania od sprawcy, na którym spoczywa obowiązek naprawienia szkody.

Więcej

Po 19 października 2014 roku cena nie będzie mogła być jedynym kryterium oceny ofert przy zamawianiu infrastruktury informatycznej

Szymon Gajda

Za klika dni wchodzi w życie nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych, która wprowadza szereg zmian będących konsekwencją promowania nowego podejścia do zamówień publicznych w Unii Europejskiej. Ustawodawca ogranicza przede wszystkim w istotny sposób konkurowanie wykonawców wyłącznie ceną, poprzez zasadniczą modyfikację instytucji rażąco niskiej ceny oraz ograniczenie stosowani ceny jako wyłącznego kryterium udzielenia zamówienia publicznego.

Więcej