Paweł Borek

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów działających w internecie. Jest specjalistą w dziedzinie prawa żywnościowego. Pracował między innymi w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Gdańsku oraz w Trójmiejskich kancelariach adwokackich i radcowskich. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, cywilnym oraz biegle porusza się w problematyce prawnej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej w internecie. Zajmuje się ściganiem naruszeń własności intelektualnej.

Obecnie obsługuje podmioty z branży IT prowadzące działalność międzynarodową. Biegle posługuje się językiem angielskim. Jest współautorem książki „O biznesie w internecie. Wszystko co chcielibyście wiedzieć, ale baliście się zapytać” wydanej przez Onepress oraz publikacji Green Claims wydanej w ramach Food Lawyers Network. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, a także członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw. Jest również jedynym z Polski członkiem Food Lawyers Network światowej organizacji zrzeszającej prawników zajmujących się szeroko rozumianym prawem żywnościowym.

Paweł Borek — wszystkie wpisy:

ODSZKODOWANIE ZA NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH

Paweł Borek

art. 79 ust. 1 pkt. 3 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie, w jakim uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa, naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej – w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2015 r. o sygnaturze SK 32/14

więcej »


Wyłączne prawo do rozpowszechniania kopii programu komputerowego pobranego z Internetu wyczerpuje się wraz z jego pierwszą sprzedażą.

Paweł Borek

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 3 lipca 2012 r. wydał wyrok w sprawie UsedSoft GmbH p-ko Oracle International Corp., sygn. sprawy C-128/11, na skutek wniosku niemieckiego Federalnego Trybunału Sprawiedliwości o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w przedmiocie wykładni dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych.

Niniejsza sprawa dotyczyła problemu odsprzedaży przez Usedsoft używanych licencji kopii programów komputerowych Oracle wraz z zachowaniem skutków prawnych umowy serwisowania. Ponadto Trybunał rozważał kwestię odsprzedaży takiej licencji w sytuacji, gdy została nabyta celem korzystania z niej przez większą liczbę użytkowników niż wymagały tego jego potrzeby.

więcej »


Odszkodowanie ze skargi na przewlekłość wolne od podatku dochodowego.

Paweł Borek

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na mocy dodanego do art. 21 ust. 1 tej ustawy punktu 3e osoby, którym zostały przyznane przez sąd odszkodowania od Skarbu Państwa za przewlekłość postępowania w ich sprawie, są zwolnione od podatku dochodowego w tym zakresie.

więcej »


Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Paweł Borek

Nieuchronnie zbliżający się koniec roku to okres w którym wielu użytkowników wieczystych otrzymuje wypowiedzenia dotychczasowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
Dlaczego wypowiedzenia dokonywane są na koniec roku?

więcej »