Jakub Doliński

Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, przygotowuje rozprawę doktorską nt. dzieł zależnych w prawie autorskim, ukończył studium podyplomowe z prawa autorskiego i prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Autor ponad trzydziestu publikacji naukowych (m.in. Monitor Prawniczy, Przegląd Prawa Handlowego, Glosa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego: Prace z Prawa Własności Intelektualnej) oraz publicystycznych (m.in. Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna) poświęconych prawu autorskiemu, prawu patentowemu oraz nieuczciwej konkurencji. Wystąpił w Polsce i za granicą na kilkunastu konferencjach naukowych poświęconych prawu własności intelektualnej.
Od wielu lat prowadzi szkolenia i wykłady na uczelniach wyższych z zakresu prawa własności intelektualnej. Doświadczenie zawodowe zdobył w kancelariach adwokackich i biurach rzecznika patentowego w Krakowie, Olsztynie i Poznaniu. Stały konsultant twórców branży filmowej, muzycznej, fotograficznej i wydawniczej, posiada szczególne sukcesy w sprawach dot. popełniania plagiatu.

Jakub Doliński — wszystkie wpisy:

Naruszenie Prawa Antymonopolowego na przykładzie decyzji UOKiK w sprawie Akuna

Jakub Doliński

Względem porozumień ograniczających konkurencję, szczególnie istotnymi były decyzje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dot. naruszeń prawa antymonopolowego z lat 2011-2012 (decyzje nr DOK-5/2011 z 30 maja 2011 r. i DOK -7/2012 z 27 grudnia 2012 r.) w sprawie spółki Akuna.

więcej »