Co się wydarzyło w BGST przed długim weekendem majowym.

Paweł Borek

W tym tygodniu miały miejsce dwa bardzo istotne wydarzenia z punktu widzenia naszej Kancelarii.

Po pierwsze w dniu 24 kwietnia 2018 roku ogłoszono wyniki egzaminu radcowskiego.
Z wielką przyjemnością i dumą możemy napisać, iż nasz aplikant Marek Czajkowski zdał egzamin i po złożeniu ślubowania zostanie radcą prawnym. Podobnie jak wszyscy inni aplikanci z którymi współpracowaliśmy przez wszystkie lata, a przystąpili do tegorocznego egzaminu radcowskiego.
Gratulacje. Dla wszystkich.

Druga informacja, choć chronologicznie pierwsza, to opublikowany we wtorek w Rzeczpospolitej Ranking Kancelarii Prawniczych. Ranking opublikowany został po raz szesnasty. W tegorocznym rankingu zajęliśmy 9 miejsce na Pomorzu, co oznacza awans o jedno miejsce w porównaniu do poprzedniej edycji. W rankingu uczestniczymy nieprzerwanie od 2015 roku. Zajęliśmy wtedy 11 miejsce, oznacza to systematyczny rozwój. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku, zajmiemy jeszcze wyższe miejsce.

więcej »


Kluczowe orzeczenie Sądu Najwyższego dla kilku milionów Polaków.

Paweł Borek

Kluczowe dla kilku milionów Polaków orzeczenie Sądu Najwyższego – w jaki sposób liczyć głosy, aby uchwała była ważna?

28 marca 2018 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok (sygnatura akt IV CSK 297/17) w sprawie skargi kasacyjnej Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena” w Gdańsku na orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.
Stan faktyczny

W czerwcu 2015 r. odbyło się walne zgromadzenie spółdzielni. Zgromadzenie nie było podzielone na części w rozumieniu art. 8³ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Jednym z punktów obrad zgromadzenia było podjęcie uchwały dotyczącej przeznaczenia nadwyżki bilansowej spółdzielni za rok 2014.
Jeden z członków spółdzielni złożył pozew skierowany przeciwko spółdzielni, w którym wniósł o ustalenie nieistnienia powyższej uchwały albo ewentualnie uchylenie lub stwierdzenie nieważności tej uchwały. Wyrokiem ze stycznia 2016 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku orzekł, na podstawie przepisu z art. 8³ ust. 9 zd. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, o nieistnieniu przedmiotowej uchwały walnego zgromadzenia z czerwca 2015 r. Stanowisko to potwierdził także Sąd Apelacyjny w Gdańsku, argumentując, iż podziela dokonaną przez sąd pierwszej instancji wykładnię art. 83 ust. 9 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Problem prawny: rozbieżne orzeczenia sądów, różne rozumienie przepisu, problem spółdzielni mieszkaniowych z liczeniem głosów na walnym zgromadzeniu

więcej »


Naruszenie Prawa Antymonopolowego na przykładzie decyzji UOKiK w sprawie Akuna

Względem porozumień ograniczających konkurencję, szczególnie istotnymi były decyzje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dot. naruszeń prawa antymonopolowego z lat 2011-2012 (decyzje nr DOK-5/2011 z 30 maja 2011 r. i DOK -7/2012 z 27 grudnia 2012 r.) w sprawie spółki Akuna.

więcej »


Handlując domenami

Tomasz Będźmirowski

Panuje przekonanie, że skuteczna rejestracja domeny, nazwijmy ją „rodzajową”, stanowi dla abonenta znakomitą inwestycję. Nic tylko cierpliwie czekać, aż znajdzie się podmiot handlujący danym rodzajem towaru lub usługi, gotowy zapłacić krocie za cesję praw do nazwy domeny internetowej takiej jak, dla przykładu, kawa.pl, czy www.manicure.pl.

więcej »


Naruszenie prawa do znaku towarowego w świetle prawa cywilnego i karnego.

Piotr Czarnecki

We współczesnym świecie widać rosnące znaczenie oznaczenia towarów lub usług określoną nazwą lub znakiem graficznym dla odróżnienia od dóbr oferowanych przez konkurencję. Znak stał się istnym fenomenem. Produkt jest identyfikowany z marką lub określonym logiem. W konsekwencji szeroko rozpoznawalna nazwa lub logo uzyskują wymierną wartość majątkową, którą cześć przedsiębiorców decyduje się chronić.

więcej »


Piractwo internetowe

Piotr Czarnecki

Piractwo internetowe

W dzisiejszych czasach większość społeczeństwa tzw. państw zachodnich nie wyobraża sobie codziennego funkcjonowania bez globalnej sieci, którą nazywamy powszechnie Internetem. Już w 2000 r. w jednym ze swoich artykułów A. Tarrett wespół z I. Monaghan’em napisali, że Internet jest czymś tak oczywistym, że nie potrzebuje tłumaczenia[1]. De facto nie ma jedynie słusznej definicji pojęcia „Internet“. Często spotykamy się z wyrażeniem, że jest to międzynarodowa sieć komputerów tzw. „sieć sieci“. Jest to dla większości zrozumiałe. Jeżeli rozważać to pojęcie z punktu widzenia informatycznego to pojawiają się znajomo brzmiące nazwy jak adresy IP, hosty i serwery. W takim ujęciu Internet jest niczym innym jak przestrzenią adresów IP przydzielonych do odpowiednich hostów i serwerów połączonych za pomocą odpowiednich urządzeń sieciowych (karty sieciowe, modemy) komunikujących się ze sobą za pomocą protokołu internetowego przy wykorzystaniu infrastruktury telekomunikacyjnej. Próba zrozumienia czym właściwie jest ów Internet jest niezbędna do tego, żeby uświadomić sobie możliwości, które ze sobą niesie, ale również niebezpieczeństwa, które mogą przytrafić się nieostrożnemu użytkownikowi. Większość czynności, które kiedyś zajmowały nam wiele czasu lub były wyjątkowo kosztowe teraz wykonujemy wykorzystując do tego Internet. Rozmowa z kolegą mieszkającym po drugiej stronie Atlantyku – włączamy komputer, logujemy się za pomocą jednego z programów
i zaczynamy rozmowę jednocześnie widząc się dzięki wbudowanym kamerką. Zakupy? Żaden problem. Obejrzenie filmu, ściągnięcie muzyki, a może jakaś najnowsza gra z któregoś z portali zagranicznych – to samo, trzy „kliknięcia“ i gotowe.

więcej »


Karno-prawna ochrona utworu w oparciu o art. 116 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Całość a część utworu)

Piotr Grubba

W praktyce walki z naruszeniami praw autorskich spotykany jest problem kwalifikacji prawno-karnej rozpowszechniania utworu w części. Większość przedstawicieli doktryny i judykatury bez dodatkowych wątpliwości przyjmuje, iż rozpowszechnianie części utworu – czy to bezpośrednio zamierzone jako część czy też wraz z dążeniem sprawcy do rozpowszechniania całości (usiłowanie) – podlega penalizacji z art. 116 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „UPAiPP” lub „Ustawa”). Jednakże, pojawiają się stanowiska przeciwne – uznające, iż rozpowszechnianie części utworu nie stanowi przestępstwa w rozumieniu przytoczonego artykułu. Głosy takie spotkać można np. przy problematyce karalności tzw. „torrentów”, a więc rozpowszechniania za pomocą protokołu peer-to-peer. Podstawy twierdzeń przeciwnych są bardzo wątpliwe i nielogiczne.

Co jest utworem?

więcej »


OPERATOR TARGOWISKA A OCHRONA ZNAKÓW TOWAROWYCH. SPRAWA TOMMY HILFIGER.

Tomasz Będźmirowski

Wyrokiem z dnia 7 lipca 2016 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) w sprawie C-494/15 orzekł, że dzierżawca hal targowych, który poddzierżawia usytuowane w tych halach stanowiska handlowe indywidualnym podmiotom handlującym, spośród których to podmiotów niektóre wykorzystują swe miejsce do sprzedaży towarów będących podróbkami towarów markowych jest pośrednikiem, co do którego mogą być skierowane nakazy sądowe, jak określone w prawie krajowym. Innymi słowy, w warunkach polskich, zabezpieczenie roszczeń oraz nakaz zaniechań naruszania praw własności intelektualnej mogą być stosowane wobec operatorów fizycznych targowisk na mocy art. 422 Kodeksu cywilnego.

więcej »


Etykietowanie produktów nie może wprowadzać konsumenta w błąd

Karol Błąd

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej „Trybunał”) wyrokiem z dnia 4 czerwca 2015 r. w sprawie C-195/14 orzekł, że wskazywanie na opakowaniu produktu składników, które w rzeczywistości w produkcie nie występują może być mylące dla nabywców. Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit a) ppkt i) Dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (dalej „Dyrektywa”), etykietowanie wprowadzające w błąd jest zakazane, ponieważ m.in. nie powinno wywoływać wrażenia, co do obecności określonego składnika, gdy takowy w rzeczywistości w produkcie nie występuje. Jednocześnie Trybunał wskazał, że nawet jeżeli na opakowaniu produktu znajduje się wykaz składników zawierający pełne i prawdziwe informacje to nie może być to niewystarczające do zatarcia mylnego wrażenia nabywcy, oceniającego etykietę lub opakowanie produktu.

więcej »


Większa odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania spółki

Anna Wasilewska

W wyniku zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.) na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978), od dnia 1 stycznia 2016 r. zmienia się zakres odpowiedzialności prokurenta za zobowiązania spółki.

W obecnym brzmieniu art. 20 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo upadłościowe stanowi, iż do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości uprawniony jest każdy, kto ma prawo reprezentować osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, sam lub łącznie z innymi osobami. Natomiast od dnia 1 stycznia 2016 r. podmiotem uprawnionym do zgłoszenia wniosku w stosunku do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, będzie każdy, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami.

więcej »